KLASK KAPTALZMN UMUDU VE PEYGAMBERLER

KLASK KAPTALZMN UMUDU VE PEYGAMBERLER Bugnk ekonomik dzenin alt yapsnn ve dnce eklinin olumas uzun bir zaman dilimini kapsamtr. Bu oluumun on sekizinci yzyln ikinci yarsnda balad kabul edilir. Ekonomik yaam, Bat Avrupada(youn olarak ngilterede) ve daha sonrada New Englandda buhar makinesinin icad ve Dokuma Devrimi ile deimeye balamtr. Sanayi Devrimi ile ekonomik dnceler de deimeye balamtr. Sanayi Devriminden nce ekonomik dzene krsal blgelerde yaayanlar yn veriyordu. G, insanlarn sahip olduklar topran ve yaadklar yerlerin bykl ile llmekteydi Tm rklar iinde skolar nemli iktisatlar yetitirmilerdir. skoyann yetitirdii en nl kii ve ilk iktisat Adam Smithtir. Smith Wealth of Nations adl yaptnda kendi kiiel karlaryla elikili olduu halde yksek prensip sahibi olma iddiasnda bulunan insanlardan kuku duyduunu belirtmitir. Smithin ziyaret ettii kiilerden biri Voltairedir.Voltaire yeni bilgiler toplayarak dncelerini gelitiriyordu. Voltairenin bu zellii Smithin ufkunu geniletmi ve onu alannda bir nc yapmtr. Smith Fransada bulunduu srada Fransann en nemli gelir kayna tarmd. Fizyokratlar diye bilinen bir grup ekonomik dnr tm zeninliin topraktan, dolaysyla tarmdan kaynaklandna inanyorlard. Smithi bu gruptan en ok etkileyen Franois Quesnaydi. Quesnayn Ekonomik Tablosu ekonomik sistemin karlkl blmlerini gsteriyordu. Smith Uluslarn Zenginliinin Yaps ve Nedenleri zerine Bir Aratrma adl kitabn 1776da yaynlad. Smith kitabnda insanlarn karlar iin abalamalarnn hem kendilerine hem de topluma yararl olduunu dn…

Unlike most other websites we deliver what we promise;

  • Our Support Staff are online 24/7
  • Our Writers are available 24/7
  • Most Urgent order is delivered with 6 Hrs
  • 100% Original Assignment Plagiarism report can be sent to you upon request.

GET 15 % DISCOUNT TODAY use the discount code PAPER15 at the order form.

Type of paper Academic level Subject area
Number of pages Paper urgency Cost per page:
 Total: